Fundacja ROOTS Music

STATUT FUNDACJI ROOTS MUSIC FOUNDATION

Postanowienia ogólne

§1
 1. Fundacja pod nazwą, „Fundacja Roots Music” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez: Krzysztofa Majkowskiego i Cezarego Gizka zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska s.c. w Warszawie, repertorium A nr 32958/2023, w dniu 21 czerwca 2023 r., działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności instytucji pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 1. Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
 2. W celu wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziałyi biura. Fundacja może tworzyć zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 3. Decyzję o utworzeniu stałych i czasowych oddziałów biura, zakładów, filii oraz o przystąpieniudo spółek i fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
§6
 1. Fundacja może używać prostokątnej oraz okrągłej pieczęci ze wskazaniem nazwy Fundacji, jej adresu oraz znaku graficznego.
 2. Fundacja może używać również swojej własnej nazwy w językach obcych.
§7

1.Celem Fundacji jest:

 1. krzewienie kultury i sztuki, w tym wszystkich gatunków muzycznych, które wpłynęły na rozwój szeroko pojętych formatów i stylów muzycznych,
 2. podnoszenie kultury muzycznej ogółu społeczeństwa oraz ułatwianie dostępu ogółu ludności do dóbr kultury;
 3. promocja społecznie pożądanych i cenionych wartości z wykorzystaniem metod właściwych dla kultury i sztuki, edukacji oraz rozrywki;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 6. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 7. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysków, a osiągane dochody przeznaczać będzie na realizację celów statutowych i nie może on być przeznaczony do podziału między członków Fundacji.
§8

Cele Fundacji realizowane są poprzez:

 1. stymulowanie twórczości artystycznej wszystkich gatunków muzycznych (piosenki, płyty)
 2. edukację artystyczną i wspieranie rozwoju artystycznego młodzieży
 3. działania na rzecz podnoszenia poziomu artystycznego (jakości artystycznej) twórczości polskich artystów;
 4. popularyzację gatunków w mediach / środkach masowego przekazu;
 5. 5. działania na rzecz istnienia muzyki i tańca na dużych, ogólnopolskich imprezach masowych;
 6. 6. popularyzację gatunków muzycznych w środowiskach lokalnych;
 7. 7. animację międzynarodowej współpracy artystycznej;
 8. 8. organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i kursów w ramach działalności
statutowej;
 1. 9. organizację warsztatów i obozów twórczych;
 2. 10. organizację zajęć muzycznych, tanecznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych i rekreacyjnych;
 3. 11. organizację imprez spełniających funkcje integracyjne, edukacyjne i kulturotwórcze;
 4. 12. działalność wydawniczą, produkcję filmów, tworzenie dzieł sztuki itp.;
 5. 13. współpracę międzynarodową na polu edukacji w zakresie zarządzania w kulturze, wymiany nauczycieli i managerów;
 6. 14. krajową i zagraniczną wymianę kulturalną w dziedzinie muzyki, tańca, filmu, fotografii i teatru w zakresie działalności statutowej;
 7. 15. organizowanie sieci kontaktów pomiędzy społecznymi inicjatywami oddolnymi oraz inicjowanie wspólnych działań;
 8. 16. prowadzenie działalności konsultingowej i konsultacyjnej w zakresie działalności Fundacji;
 9. 17. organizowanie imprez o charakterze charytatywnym oraz prowadzenie zbiórek na cele charytatywne.
§9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
§10
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego społecznie użyteczną w sferze działań publicznych.
§11
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku działania.
§12
 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 2. darowizn, spadków, zapisów;
 3. b. dotacji, subwencji, funduszy publicznych, grantów, kontraktów, zlecenia usług
 4. c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. d. dochodów z majątku Fundacji;
 6. e. dochodu z własnej działalności prowadzonej przez Fundację.
 7. Fundacja może powoływać inne podmioty lub być ich współzałożycielem, może przejmować odpłatnie bądź nieodpłatnie akcje lub udziały podmiotów gospodarczych.
§13
 1. Działalność statutowa Fundacji jest jej własną działalnością nieodpłatną, a wskazane w par.8 Statutu nieodpłatne działania Fundacji zmierzają do realizacji jej celów wskazanych w par. 7 Statutu.
 2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 3. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 4. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 5. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 6. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§14

Organami Fundacji są:

 1. a) Rada Fundacji
 2. b) Zarząd Fundacji
§15
 1. W skład Rady Fundacji, na czas nieoznaczony Fundatorzy działający łącznie, powołują osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 8 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów w każdym czasie.
 3. Na czele rady stoi jej Przewodniczący, którym może być albo Fundator albo osoba wyznaczona przez Fundatora.
 4. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 5. Rada jest uprawniona do występowania z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji oraz do wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
 6. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu.
 7. Posiedzenia Rady zwołuje każdy z Fundatorów albo jej Przewodniczący za zgodą Fundatora.
 8. Fundatorzy (działający łącznie) mogą odwołać każdego członka Rady Fundacji w każdym czasie bez podania przyczyny.
 9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji, a decyzję w tej kwestii podejmuje Fundator.
 10. Członkowie Rady Fundacji:
 11. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 12. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 13. nie mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy o pracę ani innych umów cywilno- prawnych.
 14. Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji.
 15. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 16. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
 17. występowanie z wnioskami dotyczącymi bieżącej działalności Fundacji,
 18. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
 19. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi oraz składanie Fundatorowi raportów w tym zakresie,
 20. inne sprawy związane z kontrolą działalności Zarządu i kontrolą realizacji celów statutowych Fundacji.
§16
 1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób i jest powoływany przez Fundatorów działających łącznie (przez wydanie aktu powołania) na czas nieoznaczony.
 2. Fundatorzy mogą także odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Zarząd jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych, zaciągania zobowiązań, składania oświadczeń woli oraz do podpisywania dokumentów w imieniu i na rzecz Fundacji samodzielnie do kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). W takich przypadkach prezes zarządu upoważniony jest do działania samodzielnego, a pozostali członkowie zarządu tylko łącznie wraz z prezesem zarządu. Do dokonania czynności prawnych przekraczających kwotę 50.000 zł, Zarząd ma obowiązek uzyskać na piśmie zgodę Fundatorów.
 4. Zadaniem Zarządu jest podejmowanie wszelkich czynności mających na celu należyte prowadzenie działalności Fundacji. W szczególności Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz, zarządza majątkiem Fundacji, uchwala coroczne i wieloletnie programy działalności Fundacji.
 5. Fundatorzy mogą ustalić członkom Zarządu wynagrodzenie.
 6. Członkowie Zarządu Fundacji:
 7. nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 8. nie mogą być i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§17
Fundacja może prowadzić działalność  nieodpłatną i odpłatną. Dochód całkowity z działalności odpłatnej przeznaczony jest na działalność statutową.
§18
Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy.
§19
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§20
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
§21
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz  działających w RP fundacji o zbliżonych celach.